Zamknij okno Drukuj dokument

XXII/133/12 - W sprawie podziału gminy Mściwojów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 28 listopada 2012

W sprawie:
podziału gminy Mściwojów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:

2012-11-28

Numer uchwały:
XXII/133/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z tym że przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do wyborów przedterminowych i uzupełniających organów gminy przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie
DZ. URZ. WOJ. 2013.2122


Uchwała Nr XXII/133/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie podziału gminy Mściwojów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.12 § 1-3, § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.)w związku z art.14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 ze zm.) działając na wniosek Wójta Gminy Mściwojów, Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Dokonuje się podziału Gminy Mściwojów na 3 stałe obwody głosowania. 

 

§ 2. 

Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawia załącznik do uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do wyborów przedterminowych i uzupełniających organów gminy przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie. 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska

Załączniki

Uchwała.XXII.133.12.2012-11-28 (134.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Warszawa
Data utworzenia:2012-11-28 14:49:10
Wprowadził do systemu:Robert Kopeć
Data wprowadzenia:2012-12-15 10:49:23
Opublikował:Robert Kopeć
Data publikacji:2012-12-15 11:24:47
Ostatnia zmiana:2014-07-02 11:06:42
Ilość wyświetleń:1756