Zamknij okno Drukuj dokument

XXI/122/12 - W sprawie podziału gminy Mściwojów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - 30 października 2012

W sprawie:
podziału gminy Mściwojów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data uchwały:

2012-10-30

Numer uchwały:
XXI/122/12

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów następujących po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta
DZ. URZ. WOJ. 2012.3930


Uchwała Nr XXI/122/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2012 r.


w sprawie podziału gminy Mściwojów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.417 § 1 i § 2, art.418 § 1 i art.419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.) w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 ze zm.) działając na wniosek Wójta Gminy Mściwojów, Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Dokonuje sie podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

 

§ 2. 

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na stronie interenetowej Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów następujących po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/122/12
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2012 r.

Podział Gminy Mściwojów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 


Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych            w okręgu

1.

Sołectwo Targoszyn: Targoszyn od nr 1 do nr 9 oraz nr 115A                       i nr 115B

1

2.

Sołectwo Targoszyn: Targoszyn od nr 10 do nr 58

1

3.

Sołectwo Targoszyn: Targoszyn od nr 59 do nr 109

1

4.

Sołectwo Drzymałowice i sołectwo Marcinowice

1

5.

Sołectwo Snowidza: Snowidza od nr 1 do 30A

1

6.

Sołectwo Snowidza: Snowidza od nr 31 do nr 92

1

7.

Snowidza od nr 94 do nr 114 i Sołectwo Barycz

1

8.

Sołectwo Snowidza: Snowidza od 116 do nr 124

1

9.

Sołectwo Godziszowa

1

10.

Sołectwo Mściwojów: Mściwojów od nr 1 do nr 45F

1

11.

Mściwojów od nr 46 do nr 76, Przysiółek Rybno i Sołectwo Grzegorzów

 

1

12.

Sołectwo Luboradz

1

13.

Sołectwo Niedaszów: Niedaszów od nr 1 do nr 31

1

14.

Niedaszów od nr 32 do nr 42 i sołectwo Siekierzyce

1

15.

Sołectwo Zimnik

1

 

Załączniki

Uchwała XXI-122-12 (164.3kB)    
Uchwała.XXI.122.12.2012-10-30 (196.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Warszawa
Data utworzenia:2012-10-30 13:38:34
Wprowadził do systemu:Robert Kopeć
Data wprowadzenia:2012-11-05 13:38:53
Opublikował:Robert Kopeć
Data publikacji:2012-11-05 14:56:28
Ostatnia zmiana:2014-07-02 10:53:32
Ilość wyświetleń:1749